PLGプロフィール画像

PLG

歴史学専攻の会社員

世界史全般が得意ですが、とくに中国史や、プロパガンダ映画史、ファッション史に詳しいです!